Daržovių priežiūra vegetacijos metu

Daržovės labai reaguoja į auginimo sąlygas, to­dėl laiku atlikę pasėlių priežiūros darbus galime kelis kartus padidinti jų derlingumą. Pagrindiniai pasėlių priežiūros darbai yra šie: dirvos pureni­mas, ravėjimas, mulčiavimas, daržovių retinimas, atsodinimas, kaupimas, laistymas, papildomas trę­šimas, kova su ligomis ir kenkėjais. Kai kurias daržoves reikia papildomai prižiūrėti darbus, pa­vyzdžiui, genėti pomidorų šoninius ūglius, nu­gnybti viršūnes (norint, kad anksčiau bręstų vai­siai
Dirvos purenimas. Purenant suardoma po lie­taus ar laistymo dirvos paviršiuje susidariusi plu­telė, kuri trukdo daržovėms dygti. Morkos, bu­rokėliai, petražolės, sėti svogūnai, priklausomai nuo sąlygų, sudygsta tik po 15 – 30 dienų, todėl jų dygimui turime sudaryti ypač geras sąlygas. Susidarius plutelei, žemę reikia purenti geležiniu grėbliu skersai eilučių. Purenkime praėjus 1 – 2 dienoms po stipresnio lietaus arba kelioms valan­doms po laistymo. Stenkimės eilutėse, kur pasėtos daržovės, dirvos labai neišjudinti. Suardžius plu­telę mažiau garuos dirvos drėgmė, geriau pateks oras, greičiau skils organinės medžiagos, pagerės jaunų daigelių maitinimosi sąlygos. Kartu sunai­kinsime pradedančias dygti piktžoles. Purenant sunaikinamos tik pradedančios dygti piktžolės, todėl sunkiau yra prižiūrėti ilgai dygstančias ir iš pradžių lėtai augančias daržoves, pavyzdžiui, morkas, petražoles, pastarnokus. Sėdami šias dar­žoves įmaišykime daržovių sėklų (ridikėlių, salotų). Tada greit iš­ryškės sėjos eilutes. Purendami jų tarpus naikin­sime ir piktžoles, bet nepažeisime daržovių. Dirva turi būti puri per visą daržovių augimo laikotar­pį, todėl po kiekvieno lietaus arba laistymo reikia supurenti tarpueilius.
Valgomųjų šakniavaisių šaknys auga gilyn, to­dėl purenti reikia kaskart giliau: iš pradžių 3 – 5 cm gyliu, o paskutinį kartą iki 12 – 14 cm. Kopūstų, pomidorų ir agurkų šaknys susitelkia dau­giausia ariamajame sluoksnyje, todėl jų tarpuei­lius purenkime vis sekliau. Agurkams pradėjus derėti, dirvos nepurenkime. Purenant tarpueilius, reikia atsižvelgti Į dirvos sudėtį: sausesnėse, leng­vesnėse dirvose tarpueilius purenkime sekliau, o drėgnesnėse, sunkesnėse, labiau supuolančiose dir­vose
Ravėjimas. Daržoves tręšiant mėšlu arba blo­gai paruoštu pūdiniu, prisiveisia daug piktžolių, todėl vien purendami dirvą jų neišnaikinsime. Pikt­žolės auga greičiau negu daržovės, todėl laiku ne­išravėjus, negaudamos pakankamai šviesos, dar­žovės ištįsta, skursta, o išravėjus nuo stipresnio vėjo, kaitros gali visai žūti. Be to, piktžolės paima iš dirvos daug drėgmės ir maisto medžiagų. Todėl kiekvieną kartą išpurenę tarpueilius išravė­kime ir piktžoles, nes tada jos lengvai išsirauna.
Mulčiavimas. Tai dirvos paviršiaus pridengimas įvairiomis medžiagomis (durpėmis, pjuvenomis, pūdiniu, polietileno plėvele), sulaikančiomis dir­voje šilumą, drėgmę. Tokioje dir­voje greičiau skyla organinės medžiagos, todėl daržovės daugiau gauna maisto, neauga piktžolės, nesusidaro plutelė, mažiau išgaruoja drėgmė.
Daugiausia mulčiuojamos ankstyvosios žalumyninės daržovės (salotos, ridikėliai, svogūnai) ir agurkai. Būtina užpilti 3 – 4 cm durpių arba pūdinio sluoksniu prieš žiemą sėtas daržoves. Ge­riausią efektą tai duoda priesmėlio ir priemolio dirvose. Drėgnose dirvose mulčiavi­mas dar padidina drėgnumą, todėl netaikytinas
Pavasarį ilgai nedygstančių sėklų dygimą pa­greitinsime, jeigu apmulčiuosime 1 – 1,5 cm dur­pių arba pūdinio sluoksniu. Kai daržovės sudygs, purenant durpės arba puvinys susimaišys su dir­va ir ji bus trąšesnė.
Retinimas ir atsodinimas. Paprastai pasėjame kelis kartus daugiau sėklų, negu reikia, jos iš­beriamos nevienodu tankumu (ypač smulkios). Laiku neišretinus tankiai sudygusios daržovės ne tik stelbia viena kitą, bet susipina jų šaknys ir sunkiau būna retinti, pažeidžiamos šaknys. Agur­kus, burokėlius retinkime išaugus skilčialapiams, o kitas daržoves – kai turi 1 – 2 tikruosius la­pelius. Pirmą kartą retindami žiūrėkime, kad ne­liktų kupstais sudygusių augalų, bet dar palikime tankiau. Antrą kartą retinamas salotas, morkas burokėlius jau galima vartoti maistui. Tarpus pa­likime tokius, kad augalai galėtų normaliai augti.
Retinant išrautus burokėlius bei salotas galima susodinti į išretėjusias vietas. Kitos daržovės sun­kiau prigyja, todėl persodinti reikia iškasus su že­mėmis ir po to palaistyti.
Kaupimas. Agurkai, gūžiniai kopūstai, pomi­dorai, bulvės, topinambai leidžia pridėtines šak­nis. Apkaupus jų stiebą žemėmis, išauga minėtos šaknys, augalai geriau paima iš dirvos maisto medžiagas, intensyviau auga, būna tvirtesni, ne­nukenčia nuo stipresnių vėjų. Kaupiant kartu susipurena dirva, todėl į ją daugiau patenka oro, ji geriau įšyla. Kaupti geriausia po lietaus arba palaisčius. Kaupiant esant sausai dirvai, dar dau­giau išgaruoja drėgmės, todėl derlingumas gali sumažėti. Sunkesnėse dirvose auginamas daržoves kaupkime siauresnėmis vagomis – dirva geriau įšils, o lengvesnėse platesnėmis – neperdžius.