Medžių ir krūmų sodinimas

MEDŽIŲ   IR   KRŪMŲ   SODINIMAS

Ploto paskirstymas atskiroms želdinių rūšims. Labai svarbu apželdinamuose plotuose dekoratyvinius augalus pasodinti į to­kias vietas, kuriose jie gali duoti didžiausią grožio efektą. De­koratyviniams augalams, žinant pagrindinius jų derinimo prin­cipus,   galima   parinkti   tinkamiausias  vietas.   Tokie   principai yra nustatyti architektų ir dekoratyvinės sodininkystės specia­listų. Pastarieji išskiria tam tikrus želdinių tipus, kurie sudaromi, atsižvelgiant į eilę apželdinimo aplinkybių. Pagrindi­niai želdinių tipai yra šie: masyvinis, grupinis, soliterinis, li­nijinis.

Masyvu vadinamas vienoje vietoje pasodintų daugelio me­džių ir krūmų derinys. Šis sodinių tipas skiria plotą į atskiras dalis, izoliuoja parką nuo statinių, sudaro apsauginę zoną. Masyve medžiai ir krūmai sodinami laisvai, nevienodais atstu­mais. Masyvo pakraščiai turi būti netiesūs, su gražiais pavie­niais ar grupiniais augalais. Rekomenduoja 1 ha masyvo sodinti 600-800 medžių, 2-3 tūkstančius krūmų.

Grupe vadinama atskirai nuo masyvo pasodintas keleto (3-9) medžių ir krūmų derinys. Grupės Viduryje sodinami medžiai, o pakraščiuose krūmai ir net daugiametės gėlės. Gru­pės gali būti sudarytos vien iš medžių arba krūmų. Grupėje derinami spygliuočiai su lapuočiais.

Soliteriais vadinami pasodinti pavieniai medžiai arba krū­mai. Jie sodinami atvirose aikštelėse atskiriems parko taškams pabrėžti, masyvų perėjimui sušvelninti. Nuo soliterio iki masy­vo rekomenduojamas ne mažesnis už soliterio aukštį atstumas.

Skverams įrėminti jų pakraščiuose linijomis sodinami gra­žūs medžiai. Linijomis medžiai sodinami takų ir kelių alėjoms sudaryti. Pagal linijinį želdinių tipą sudaromos vienos ar kelių eilių krūmų gyvatvorės. Vienaeilėje gyvatvorėje augalai so­dinami 20-25 cm atstumais. Dvieilėse ar daugiaeilėse gyva­tvorėse augalai sodinami, paliekant 30-50 cm tarp eilių, 25- 30 cm eilėse šachmatine tvarka.

Želdiniuose augalai turi būti gerai sukomponuoti. Cia svar­bu sukurti kontrastus, gretinant skirtingos formos ir spalvos augalus, pvz. apvaliais vainikais medžiai su svyruokliniais, pi­ramidiniai su vėduokliniais, žalialapiai su sidabralapiais, spygliuočiai su lapuočiais. Be kontrastų, reikalingi ir ramių, plastiškų perėjimų deriniai. Takų posūkiuose paprastai sodina­mos želdinių grupės. Jos lankytojui atveria vis naujas per­spektyvas.

Medžių ir krūmų sodinimas ir priežiūra. Pagal ploto paskirs­tymo projektą, natūroje pažymėtose vietose sodinami dekora­tyviniai augalai. Sodinti galima rudenį ir pavasarį. Sodinimui iškasamos duobės arba tranšėjos. Jų dydis priklauso nuo sodi­namų augalų amžiaus ir šaknų sistemos dydžio. Medžiams kasamos 80 cm pločio ir 60 cm gylio, o krūmams – 50 cm plo­čio ir 40 cm  gylio  duobės  arba  tranšėjos.   Viršutinis  žemės

sluoksnis atskiriamas nuo apatinio podirvio sluoksnio. Duobių dugnas 10 cm gyliu supurenamas. Sodinimui naudojama viršu­tinio sluoksnio derlinga žemė. Iš supiltos į duobę žemės pada­romas kūgio pavidalo kauburys, ant kurio paskleidžiamos sodinamo augalo šaknys. Sodinimo metu augalas sukrečiamas, kad tarpai tarp šaknų gerai užsipildytų žemėmis. Po to žemės gerai suminamos ir padaromi lėkštės pavidalo įdubimai. Kad pasodinti aukštesni medžiai įsitvirtintų vertikalioje padėtyje, pririšami prie baslių. Pasodinti augalai palaistomi.

Aplink pasodintus augalus žemė purenama 5-8 cm gilumu, išraunamos ar nukertamos piktžolės. Naudinga patręšti orga­ninėmis trasomis. Kasmet anksti pavasarį šalinamos nereika­lingos atžalos ir šakos. Krūmų peržydėję žiedynai, jiems išdžiū­vus, nupiaunami. Pavasarį ir vasarą 2-3 kartus apkarpomos gyvatvorės, sudarant pageidaujamas jų geometrines formas. Vasaros laikotarpiu sauso oro sąlygomis sutvarkomos senų me­džių drevės, dezinfekuojamos ir užplombuojamos. Taip pat ko­vojama prieš dekoratyvinių augalų ligas bei kenkėjus. Reikia laiku pasirūpinti išdžiūvusių arba sunaikintų augalų atsodi­nimu.